Cronica d’o Seminario 3

Sabado por a mañana y, manimenos, en o cabo d’a barcelonesa carrera de Joaquín Costa bi eba firme rebolizio. Ta debán d’a puerta de l’edifizio d’o Centro Aragonés acudiban grupez de personas, y mesmo un behiclo, en o que se cargaban bombos, tambors y atros artularios. Yeran o grupo de tambors d’o Centro, que se n’iban ta una ziudá bezina a fer una d’ixas espeutaculars rompidas.

Abonico, un atro grupet s’iba agrandando, enta la bentena, debán d’a puerta: yeran os partizipans d’o terzer seminario sobre lengua aragonesa. Alto u baixo a ras diez, habiemos a bienpleganza por parte d’o presidén d’o CAB (A. Barón) seguida d’a presentazión d’o direutor d’o seminario, feita por A. Lamora. Tamién bi abié parolas de reconoximiento ta Usón por parte del Dr. José Enrique Gargallo, en representazión de l’Insitut d’Estudis Catalans.

Chusé Raúl Usón empezipió argumentando a importanzia que os refrans, locuzions y frases feitas tienen en cualquier lengua. En sintesis, istos elementos son inportans no solamén por estar un potenzial d’espresión o estetica, sino que tamién lo son porque mos amanan ta ra cosmogonia d’a cultura que s’espresa en ixa lengua. Ixo chustifica o suyo rechistro y estudeo. Seguntes Usón, a situazión de refrans, locuzions y frases feitas ye en rezesión, y no solo que ixo, sino que os d’a lengua aragonesa pierden terreno debán d’os d’a lengua castellana.

O bloque d’a mañana se completó con a definizión de refrán, asinas como una introduzión a ras teunicas de replega y estudeo. A replega de refrans tiene a dificultá de que o refrán amanixe cheneralmén de forma espontania y seguntes as zircunstanzias, que no debán d’un cuestionario. Una parte d’a replega puede fer-se mirando de trobar l’equibalén a refrán en un atra lengua. E ixo ye lo que Usón nos combidó a fer; asinas, y solo que por meter bels exemplos: a o refrán castellán “A bragas enjutas no se pescan truchas”, le corresponde en aragonés “Qui quiera pexes que se mulle o culo”; a “A buen hambre no hay pan duro”, “A pan duro dien agudo”; a “A buenas horas mangas verdes”, “Dimpués de muerto Pascual, l’alcanzaban l’orinal”; a “Cada oveja con su pareja”, “A dengún puchero le falta a cobertera” … y así un buen muntón que mismo estimularon as aportazions d’os partizipans, como iste que diz que “Os que escardan en abril, dos bezes han de ir” que quedó sin de correspondenzia en atros idiomas.

Chenta en o CAB
Os partizipans durante a comida en o CAB

En o bloque d’a tarde, Usón continó aplicando o mesmo esquema: definizions, metodos y exemplos, en relazión con as locuzions y as freses feitas. Entre istas, tos damos os exemplos: “A gatomiau” o “a cuatro zarpas”, pa espresar que uno se desplaza sobre as cuatro estremidaz;  “A retiranza” o “A cubil”, como formulas de despedida; “mentir a calzón quitau”, que ye dizir mentir muitismo …  Tamién bi abié tiempo pa fer una leutura conchunta y comentar a bibliografía relazionada, que trobarez en ista pachina web.

A chornada remató discutindo como fer que os refrans, locuzions y frases feitas sigan más fázils d’aprender y tiengan más dibulgazión. Entre as ideyas propuestas estión: 1) fer replega, mesmo en o Centro Aragonés, encuestando a os sozios; 2) fer difusión, como por exemplo imprentando graficos u cartels y apegallos y estampando camisetas; y 3) creyar materials pa l’aprendizache, como por exemplo modelos de cartas/mensaches con diferens rechistros (ufizial, standard, coloquial …). En os dias posteriors, os mensaches de whatsapp d’os aragonesofablans binculaus ta o Centro Aragonés iban pretos de refrans y locuzions. Mesmo una d’as clases d’os cursos d’aragonés tenié un exerzizio adizional de refrans a partir d’os materials replegaus en o seminario.

Os coordinadors agradixen a os partizipans y a ras entidaz colaboradoras a suya implicazión. Muy particularmén agradexemos a Chusé Raúl Usón a suya contribuzion machistral en o Seminario 3 como a discusión d’aspeutos organizatibos d’o Ziclo, con os ye embrecau dende a inzepzión d’iste.

seminario3_Pradilla
Seminario 3, en a sala Pradilla d’o CAB

 

Dejar un comentario